cách đàm phán lương trong buổi phỏng vấn

Bạn có nên học theo những lời khuyên về đàm phán về mức lương hay không?

Đôi khi mức lương đề nghị khá thấp khiến cho bạn từ chối công việc đó. Tuy nhiên các khoản phụ cấp và bổng lộc thêm vào khiến mức