kỹ năng tạo động lực làm việc

Có nên áp dụng kỹ năng tạo động lực vào trong công việc?

Mẹo Nhỏ : Hãy biết chấp nhận sự thất bại coi đó là động lực để ta phải triển. Hãy biết hưởng thụ những thành công vì mỗi lần